Polityka prywatności

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych. W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, jakie może mieć miejsce po 25 maja 2018 r. w związku z korzystaniem z naszych usług.

Wprowadzenie
Pana/Pani prywatność jest dla nas ważna i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wysoki poziom ochrony podczas przetwarzania danych osobowych. W obrębie UE / EOG ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) obowiązuje od maja 2018 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych

BLUE FLOWER ACADEMY ul. Rydygiera 11A lok 130, 01-793 Warszawa, tel. 607 327 107, email: bluefloweracademy@o2.pl, inspektor ochrony danych Małgorzata Szmajdowicz – dane kontaktowe – jak wyżej.

jako administrator danych jest odpowiedzialny za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w sposób opisany poniżej. Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania dotyczące tych informacji lub pragnie skorzystać ze swoich praw  jak określono poniżej proszę o kontakt z Administratorem Danych korzystając z danych kontaktowych wymienionych powyżej.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Termin „dane osobowe” odnosi się do takich informacji, które bezpośrednio lub pośrednio mogą odnosić się do Pani/Pana jako osoby fizycznej. Przykładami takich danych są imię i nazwisko, adres zameldowania, adresy zamieszkania, adresy pobytu lub korespondencji, nazwy i siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, NIP, Regon, PESEL, nr telefonów, adresy poczty elektronicznej, obywatelstwo lub adres IP. Przetwarzanie danych osobowych odnosi się do wszelkich działań, które my lub strona trzecia, którą zaangażowaliśmy  podejmujemy względem danych osobowych takie jak: zbieranie, rejestracja i przechowywanie.

Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w sprecyzowanych i wyraźnie określonych celach, i nie mogą być później przetwarzane w żadnym celu wykraczającym poza te cele.


W BLUE FLOWER ACADEMY przetwarzamy dane osobowe, które nam przekazano, wyłącznie w celu administrowania zapytaniami, umowami, wystawiania faktur, sporządzania raportów a także dostarczania informacji i usług związanych z takimi zapytaniami i umowami.

Podstawa prawna do przetwarzania i okres przechowywania danych.

BLUE FLOWER ACADEMY przetwarza dane osobowe, gdy jest to konieczne do realizacji umowy  oraz gdy mamy inne uprawnione i uzasadnione zainteresowanie przetwarzaniem Państwa danych osobowych, takie jak zainteresowanie naszymi produktami. Gdybyśmy przetwarzali Pani/Pana dane osobowe w dowolnym celu, który zgodnie z obowiązującym prawem wymaga zgody, uzyskamy zgodę przed rozpoczęciem przetwarzania.
Dane, które zbieramy zgodnie z powyższym, są usuwane gdy cele przetwarzania ustały.

Bezpieczeństwo w celu ochrony danych osobowych.

BLUE FLOWER ACADEMY chroni Pani/Pana dane osobowe stosując zabezpieczenia na wysokim poziomie i w tym celu podjął odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, rozpowszechnianiem lub zniszczeniem.

Ograniczenia w ujawnianiu danych osobowych.

Możemy wyznaczyć partnerów zewnętrznych do wykonywania zadań w naszym imieniu takich jak świadczenie usług informatycznych lub pomoc w marketingu, administrowaniu komunikatami prasowymi, analizie danych lub statystykach. Realizacja tych usług może oznaczać, że nasi partnerzy zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią, będą mogli uzyskać dostęp do  danych osobowych. Firmy przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu muszą zawsze podpisać z nami umowę, abyśmy mogli zapewnić wysoki poziom ochrony Państwa danych osobowych nawet w relacjach z naszymi partnerami.


Specjalne zabezpieczenia są stosowane w odniesieniu do partnerów spoza UE / EOG, takie jak podpisywanie umów, które zawierają standardowe modelowe klauzule dotyczące przekazywania danych, przyjęte przez Komisję Europejską i dostępne na stronie internetowej Komisji Europejskiej.


BLUE FLOWER ACADEMY może również ujawnić dane osobowe stronom trzecim, na przykład policji lub innym organom publicznym, jeśli dotyczy to dochodzeń kryminalnych lub jeśli w inny sposób jesteśmy zobowiązani do ujawnienia takich danych przez prawo lub decyzję władz publicznych.
BLUE FLOWER ACADEMY nie ujawni danych osobowych w zakresie innym niż opisany w tej sekcji.

Prawo do złożenia skargi
Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem dotyczącym ochrony danych ma Pani/Pan prawo, w dowolnym momencie, zażądać dostępu do przetwarzanych danych osobowych, poprawić błędne dane osobowe, zażądać aby
BLUE FLOWER ACADEMY przerwał przetwarzanie i usunął dane osobowe, zażądać, aby przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone, skorzystać z prawa do przenoszenia danych, wycofać zgodę na określone przetwarzanie (w przypadku udzielenia takiej zgody) i sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych. W takim przypadku prosimy o kontakt z BLUE FLOWER ACADEMY ul. Rydygiera 11A lok 130, 01-793 Warszawa, tel. 607 327 107, email: bluefloweracademy@o2.pl, inspektor ochrony danych Małgorzata Szmajdowicz – dane kontaktowe – jak wyżej.

poprzez dane kontaktowe podane powyżej. W każdej chwili jest Pani/Pan również uprawniona/y do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe zostały przetworzone z naruszeniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych.

Małgorzata Szmajdowicz